Podsumowanie doświadczenia

Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej,
Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki
na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Będąc absolwentką kierunku Zarządzanie (2001),
doktorem nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (2006)
i pracownikiem firm energetycznych (2006-2010),
posiada wyjątkowe doświadczenie na styku rynku energii i ekonomii.

Jej ostatnie zainteresowania i publikacje naukowe
dotyczą modelowania dyfuzji innowacji,
adopcji innowacyjnych dóbr i usług na rynku energii
(np. taryf dynamicznych, zielonej energii), jak również
akceptacji społecznej dotyczącej tych dóbr i usług.

Jest autorem artykułów w prestiżowych czasopismach
(m.in. w Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews,
Physica A oraz Sustainability) oraz recenzentem czasopism będących
na liście JCR.

Uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych przez UE oraz NCN,
a obecnie kieruje dwoma projektami NCN OPUS.

Specjalizacja: ekonomia energetyczna, rynek energii, dyfuzja innowacji

Podsumowanie doświadczenia
Przewiń do góry