Wstęp

 

Dane kontaktowe osób (z którymi kontaktują się nasi ankieterzy w celu realizacji ankiety), konieczne do przeprowadzenia badania (realizowanego na zlecenie Politechniki Wrocławskiej), przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem przy wykorzystaniu najlepszych mechanizmów zachowania poufności i bezpieczeństwa.

 

Informacje o respondentach są przetwarzane przez Grupę Badawczą DSC na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartych pomiędzy Mobime Lead Generation Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (dalej: Administratorem) i Grupą Badawczą DSC Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub podmiot przetwarzający dane osobowe).

 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Administratora z którym współpracuje Spółka.

Jaki jest cel i podstawa prawna  przetwarzania przez nas państwa danych osobowych?

  1. Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami jakimi jest realizacja badań naukowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail lub telefon;
  2. Prowadzenia analiz statystycznych na podstawie zanonimizowanych danych.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W jakich sytuacjach można sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów naukowych. Informacja na ten temat jest przez Spółkę przekazywana dalej do Administratora firm bazodanowych, skąd tę informację otrzymaliśmy na mocy odpowiedniego upoważnienia.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nawet jeśli przeprowadziliśmy z Panią/Panem ankietę, to jakiekolwiek dane osobowe (jako osoby udzielającej pewnej opinii) nie są udostępniane Politechnice Wrocławskiej (naszemu Klientowi), gdyż każda ankieta przez nas realizowana ma charakter anonimowy. Inaczej takie badanie nie miałoby sensu. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z firmą, która nam te dane przekazała. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać również dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Z każdym pytaniem/wątpliwością można zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych:
Grupa Badawcza DSC
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Ostrowskiego 30/12-14
53-238 Wrocław
 ido@grupa-dsc.eu

Przewiń do góry